Enjoy, pls comment.Mamiya Rb67 127mm, Kodak Ektachrome 100G
Scanned with Imacon Drum

Jm